StoryEditorAktywizm na wsi

Inicjatywa LEADER wspiera aktywność wiejską. Jak wpłynęła na polską wieś?

LEADER to inicjatywa, która istnieje już od ponad 30 lat. Wdrożono ją do PROW 2014–2020 i w ramach tego programu mieszkańcy polskich wsi mogli wnioskować o dofinansowanie swoich inicjatyw. Choć część wniosków nadal jest w realizacji, nadszedł czas na podsumowania. Co wiemy o tej inicjatywie? Co zyskali na niej mieszkańcy wsi?

Czym jest inicjatywa LEADER? 

LEADER powstał jako oddolna inicjatywa Komisji Europejskiej. Liczy sobie już ponad 30 lat – istnieje od 1991 roku. Zadaniem tego programu jest aktywizowanie mieszkańców wsi. Za cel stawia on sobie włączanie lokalnych społeczności w diagnozowanie problemów własnego obszaru i wypracowywanie sposobów ich rozwiązania. 

W ramach PROW 2014-2020 na działanie w inicjatywie LEADER wsparcie mogła uzyskać

 • osoba fizyczna; 
 • osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne; 
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną; 
 • Lokalna Grupa Działania (LGD) – wyłącznie na operacje własne oraz projekty grantowe. 

Co osiągnięto dzięki inicjatywie LEADER? 

Uczestnictwo w inicjatywie LEADER daje szansę na realizację działań, mających na celu lokalny rozwój oraz walkę z wykluczeniem społecznym. Dotychczasowa działalność w ramach PROW 2014-2020 zaowocowała powstaniem

 • 291 Lokalnych Grup Działania (LGD); 
 • ponad 23 tys. podpisanych umów na realizację projektów objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR); 
 • wielu inkubatorów przetwórstwa lokalnego; 
 • kilkanastu tysięcy nowych etatów; 
 • kilku tysięcy nowych przedsiębiorstw; 
 • realizacją licznych projektów służących rozwojowi rynków zbytu produktów i usług lokalnych; 
 • rozwojem działalności kilku tysięcy przedsiębiorstw; 
 • utworzeniem tysięcy nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

To jednak nie wszystko. Część wniosków jest bowiem nadal w realizacji. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekty w ramach podpisanych umów będą realizowane do 2024 r. 

Ile pieniędzy mogli otrzymać inicjatorzy w ramach grantu? 

W zależności od tego, jaką inicjatywę realizowano w ramach funduszy z programu LEADER, można było otrzymać następujące kwoty

 • do 300 tys. zł na operacje, m.in. z zakresu rozwoju działalności gospodarczej; 
 • do 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego; 
 • do 100 tys. zł na operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej; 
 • do 50 tys. zł na operację własną LGD. 

Co więcej, wnioskujący musieli zadeklarować, że całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wyniesie co najmniej 50 tys. zł. Wartość grantów opiewała na minimum 5 tys. zł i maksimum 50 tys. zł.  

Co mogła sfinansować inicjatywa LEADER? 

Wsparcie z inicjatywy LEADER udzielane było wnioskodawcom na działania, mające na celu: 

 • wzmocnienie kapitału społecznego; 
 • zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości; 
 • dywersyfikację źródeł dochodu; 
 • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy; 
 • podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji; 
 • rozwój produktów lokalnych; 
 • rozwój rynków zbytu; 
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego; 
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej; 
 • budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 12:52