StoryEditorPodatki a fotowoltaika

Jak trzeba płacić podatki od gruntów, na których znajdują się farmy fotowoltaiczne?

Sektor fotowoltaiki w Polsce dynamicznie się rozwija. To pociąga za sobą konieczność doprecyzowania przepisów, w tym regulacji podatkowych. Czy grunty rolne, na których znajdują się farmy fotowoltaiczne, są opodatkowane jak grunty, na których prowadzi się działalność gospodarczą? Jak rozliczać taką działalność?

O ile wzrosła moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce? 

Pomiędzy lutym 2022 a lutym 2023 moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wzrosła o 49,6 proc. Ze względu na to, że powstaje coraz więcej tak zwanych farm fotowoltaicznych, na energię słoneczną zagospodarowywane są grunty oznaczone jako grunty rolne w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – najczęściej farmy powstają na użytkach rolnych (symbol ewidencyjny R) lub łąkach trwałych (symbol ewidencyjny Ł). 

Posłowie interweniują w sprawie przepisów dotyczących fotowoltaiki 

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zainteresowała się kwestią opodatkowania gruntów, na których zlokalizowane są farmy fotowoltaiczne. 

- W ostatnich latach doszło do korzystnych dla fotowoltaiki zmian legislacyjnych, m.in. do umożliwienia lokalizacji wolnostojących elektrowni PV o mocy do 1000 kW na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytkach, lecz wprowadzone zmiany w dalszym ciągu nie nadążają za realnymi potrzebami i nie regulują wszystkich kluczowych problemów - piszą posłowie w swojej interpelacji. 

Jak opodatkowane są grunty z fotowoltaiką? 

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Jeżeli jest na nich prowadzona działalność gospodarcza, podlegają pod podatki od nieruchomości. “Prowadzenie działalności gospodarczej” rozumiane jest z kolei jako “wykonywanie konkretnych czynności, działań na gruncie, powodujących dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą”. 

Jaki podatek trzeba płacić od gruntów rolnych z fotowoltaiką? 

Na gruntach, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, równolegle prowadzić można także inny typ działalności, o ile specyfika prowadzonej działalności gospodarczej na to pozwala. Jeżeli na działce znajduje się farma fotowoltaiczna, a mimo to rolnik może w ograniczonym zakresie wykorzystywać ją na potrzeby działalności rolniczej, pozostaje to bez wpływu na uznanie, że nastąpiło zajęcie jej na prowadzenie działalności gospodarczej, skoro zajęty teren jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania farmy fotowoltaicznej. Jeżeli głównym celem zagospodarowania działki jest działalność gospodarcza, w tym przypadku – farma słoneczna, podlega ona pod podatek od nieruchomości. 

Ministerstwo Finansów wyjaśnia: podatek od nieruchomości czy rolny? 

Ministerstwo Finansów następująco skomentowało obowiązujące przepisy: 

- W związku z powyższym uzasadniona jest interpretacja, zgodnie z którą cały ogrodzony teren zajęty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w postaci farmy fotowoltaicznej, obejmujący powierzchnię gruntu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne, jak również infrastruktura towarzysząca oraz pasy zieleni pomiędzy jej elementami konstrukcyjnymi podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawek właściwych dla gruntów związanych z prowadzeniem tej działalności w granicach objętych ogrodzeniem, w szczególności, gdy wolne przestrzenie ogrodzonej farmy fotowoltaicznej wynikają z konieczności zachowania norm technicznych lokalizacji jej poszczególnych elementów lub są niezbędne dla zapewnienia ich obsługi. 

Resort finansów podkreślił także, że jeżeli tylko część działki jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, podatek od nieruchomości należy zapłacić tylko od tej części.

 

​oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 15:34