StoryEditorZapomogi w Polsce

Becikowe w 2023 roku – ile wynosi i komu przysługuje?

26.01.2023., 14:00h

Młodzi rodzice mogą liczyć na jednorazową zapomogę, tzw. becikowe. Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Ile ono wynosi? Czy przysługuje każdemu świeżo upieczonemu rodzicowi?

Becikowe przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi dziecka. Zatem nie może być przyznane obojgu rodzicom, nawet jeżeli nie mieszkają razem.

Becikowe 2023 – komu przysługuje?

Becikowe to zapomoga dedykowana rodzicowi nowo narodzonego dziecka; opiekunowi prawnemu, któremu sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem lub opiekunowi faktycznemu malucha, który przejął opiekę i złożył do sądu wniosek o adopcję. Na becikowe mogą liczyć obywatele polscy mieszkający w Polsce; cudzoziemcy mieszkający w Polsce, jeśli mają obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywateli tego kraju przed 1 stycznia 2021 r.) lub posiadają obywatelstwo innego kraju i np. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji lub dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Co ciekawe, osoby z polskim obywatelstwem, ale mieszkające za granicą nie mogą liczyć na becikowe.

Becikowe 2023 – ważne kryteria

Aby otrzymać becikowe, trzeba spełnić określone warunki. Jednym z nich jest kryterium dochodowe. Okazuje się, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć w miesiącu 1 922 zł netto.

Kolejnym ważnym warunkiem jest udokumentowana historia medyczna matki – powinna ona od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu pozostawać pod opieką medyczną. Ten wymóg ma poniekąd zmobilizować kobietę do regularnych wizyt u ginekologa. Zapis ten nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko.

A co jeśli dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica? W tym przypadku można otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

Od tej zasady są wyjątki:

 • gdy drugi rodzic nie żyje,
 • gdy ojciec dziecka jest nieznany,
 • jeśli sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
 • jeśli sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
 • gdy rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

Co musisz przygotować, aby otrzymać becikowe w 2023 roku?

Wniosek można złożyć w urzędzie, a nawet listownie. Najważniejsze jednak, że otwarta jest droga online, co bardzo upraszcza sprawę. Potrzebne będą dane osoby składającej wniosek i dziecka, numery PESEL, adres e-mail, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie;

Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do becikowego:

 • zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską, 
 • jeśli sytuacja dochodowa rodziny uległa zmianie potrzebne będą dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu przez ciebie lub kogoś z twojej rodziny,
 • w przypadku cudzoziemca – dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:

 • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów np. orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej, ugoda zawarta przed mediatorem,
 • jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany – odpis aktu stanu cywilnego,
 • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem.

Becikowe 2023 – kiedy składamy wniosek?

Należy zrobić to w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka lub w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym opiekun obejmie opiekę nad dzieckiem albo przysposobi je, ale  nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 1 miesiąca,

image
Zdrowie dzieci

Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej u dziecka?

Becikowe 2023 – jaka to kwota?

Becikowe to jednorazowa zapomoga, która wynosi 1000 zł. Pieniądze wpłyną przelewem na konto lub zostaną wysłane przekazem pocztowym. Świadczenie jest przyznawane na każdego dziecko. Oznacza to, że w przypadku bliźniaków powinna być wypłacona kwota 2000 zł.

Dodatkowe zapomogi

Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza w miesiącu 674 zł netto na osobę lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, można dodatkowo otrzymać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Oprac. Angelika Drygas

Fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. luty 2024 15:49