StoryEditorRodziny wielodzietne

Komu przysługuje emerytura w programie Mama 4 plus?

01.02.2023., 16:00h

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. program Mama 4+. To forma pomocy dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci. Jest kilka znaczących warunków, które określają zasady przyznawania tego wsparcia. Jakich?

Świadczenie to ma wspierać finansowo te osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły, aby wychowywać dzieci i wobec tego, nie mają przyznanej emerytury lub nie wypracowały jej najniższego wymiaru. Program Mama 4+ jest wyrazem docenienia matek (w niektórych przypadkach ojców), którzy wychowywali co najmniej czworo dzieci.

Mama 4 plus – ile wynosi wsparcie?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (RSU) tak naprawdę ma zagwarantować minimalny dochód. W przypadku osoby niemającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość RSU odpowiada kwocie najniższej emerytury – od 1 marca 2022 r. kwota ta wynosi 1338,44 zł brutto. Gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie uzupełnia je do tej kwoty. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji.

Kryteria przyznawania rodzicielskiego świadczenie uzupełniającego:

 • osiągnięcie wieku emerytalnego (60/65 lat),
 • urodzenie i wychowanie lub wychowanie co najmniej czworga dzieci,
 • brak niezbędnych środków utrzymania,
 • posiadanie obywatelstwa Polskiego albo prawa pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub bycie cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP,
 • świadczenie jest przyznawane osobom zamieszkującym na terytorium RP i posiadającym, po ukończeniu 16 roku życia, centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium RP przez okres co najmniej 10 lat.

Mama 4 plus – charakterystyka

To świadczenie nieskładkowe, finansowane z budżetu państwa, z zakresu pomocy społecznej. Jest skierowane do rodzin wielodzietnych najbardziej potrzebujących. RSU nie jest emeryturą, ani dodatkiem do emerytury. Każdy zgłoszony wniosek o RSU jest rozpatrywany indywidualnie, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, należy:

 • prawidłowo wypełnić wniosek,
 • dołączyć informację o numerach PESEL dzieci,
 • złożyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • dołączyć zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
 • dołączyć orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • dołączyć inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w ZUS lub w KRUS.

Jeśli o rodzicielskie świadczenie uzupełniające ubiega się ojciec, powinien wskazać w oświadczeniu datę zgonu matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres. Te informacje trzeba potwierdzić za pomocą odpowiednich dokumentów.

Realizacja RSU w ZUS (stan na 31 grudnia 2022 r.)

 • liczba zarejestrowanych wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające wyniosła 87 047, w tym 498 wniosków złożyli mężczyźni,
 • liczba w sprawach o rodzicielskie świadczenie uzupełniające wyniosła 82 298, w tym 70 589 decyzji przyznających i 11709 decyzji odmawiających prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. W dwudziestu czterech przypadkach wydano decyzję dla osoby posiadającej obywatelstwo inne niż polskie, tj.: ukraińskie (w dziesięciu przypadkach), mongolskie (w trzech przypadkach), armeńskie (w trzech przypadkach), austriackie, bułgarskie, czeskie, duńskie, indyjskie, mołdawskie, niemieckie i rosyjskie;
 • liczba zarejestrowanych spraw o ponowne rozpatrzenie wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające wyniosła 888;
 • liczba wydanych decyzji w sprawach o ponowne rozpatrzenie wniosku wyniosła 881, w tym 618 decyzji utrzymujących w mocy zaskarżoną decyzję, 237 decyzji uchylających zaskarżoną decyzję oraz 26 decyzji o umorzeniu postępowania.

image
Zapomogi w Polsce

Becikowe w 2023 roku – ile wynosi i komu przysługuje?

Kwota wypłaconych rodzicielskich świadczeń uzupełniających w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1 677 187 059,31 zł w tym:

 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające wypłacane samoistnie: 997 272 928,12 zł,
 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające wypłacane jako dopełnienie do kwoty najniższej emerytury: 679 914 131,19 zł.

W KRUS – liczba osób pobierających świadczenie RSU wyniosła – 1354. Od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2022 r – wydatkowana kwota na RSU to 62 mln zł (62 187 620,21 zł).

 

Oprac. Angelika Drygas

Fot. envato elements

Źródło: zus.pl, krir.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 15:29