StoryEditorPOGRZEB W POLSCE

Zasiłek pogrzebowy podniesiony do 7 tysięcy? Są obietnice!

30.01.2024., 09:53h
Pogrzeb generuje spore wydatki. Zasiłek pogrzebowy ma być wsparciem finansowym dla rodziny w tak trudnym czasie. W 2024 roku możemy spodziewać się nowej kwoty zasiłku. O jakich stawkach mowa?

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Jeszcze w 2023 roku przysługiwał zasiłek w wysokości 4000 zł. Warto podkreślić, że jeśli więcej osób opłaciło ceremonię, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy 2024 – ile miał wynosić?

Na początku stycznia pisaliśmy, że od 1 lipca kwota zasiłku wzrośnie o 2450 złzgodnie z programem wyborczym Kolacji Obywatelskiej. Zasiłek pogrzebowy miał zostać podniesiony do 150 procent płacy minimalnej, która z początkiem lipca wyniesie 4300 złotych. Zatem, kwota zasiłku była zaplanowana na 6450 zł.

Zasiłek pogrzebowy 2024 – nowe obietnice

Tymczasem Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział, że zasiłek pogrzebowy wzrośnie z czterech do siedmiu tysięcy złotych. Projekt ten już został skierowany do dalszych prac do Centrum Legislacyjnego Rządu. Dodatkowo poinformował, że zasiłek pogrzebowy będzie waloryzowany.

Świadczenie honorowe

Sebastian Gajewski wspomniał także o uporządkowaniu świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat. – Jest to świadczenie, które funkcjonuje w naszym systemie od 1972 roku, ale do tej pory nie doczekało się regulacji ustawowej. To świadczenie jest wciąż wypłacane na podstawie decyzji Piotra Jaroszewicza – Prezesa Rady Ministrów z lat 70. (...) Ten brak regulacji świadczenia honorowego powoduje pewne praktyczne trudności – poinformował Gajewski.

Komu należy się zasiłek pogrzebowy?

Zazwyczaj członkom rodziny, którzy zorganizowali pogrzeb i opłacili organizację pochówku z własnej kieszeni, czyli mogą to być:

  1. małżonek (wdowa lub wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
  2. rodzice, macocha, ojczym i osoby przysposabiające,
  3. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione,
  4. dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
  5. inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej, które nie ukończyły 18. roku życia,
  6. rodzeństwo,
  7. babcia i dziadek,
  8. wnuki,
  9. osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Prawo do zasiłku przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej, pod warunkiem pokrycia kosztów organizacji pogrzebu.

image
1500 zł!

Będzie babciowe w 2024 roku – to pewnik! Komu się należy?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy 2024 – jakie dokumenty są wymagane?

Potrzebny będzie wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12), akt zgonu; oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem; dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego); zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W niektórych przypadkach potrzebny będzie akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 

Angelika Drygas

Fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. czerwiec 2024 10:24